Algemene voorwaarden van Animal Design Fotografie

Hieronder kun je de algemene voorwaarden lezen of downloaden.

Tot stand gekomen op 8-april-2019.
Herzien op 29-12-2021

Algemene Voorwaarden Animal Design activiteit Fotografie, gevestigd aan de Noordeindseweg 296, 2651 LL, te Berkel en Rodenrijs, ingeschreven bij de KvK onder nummer 27229138.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.
Animal Design: Animal Design activiteit fotografie, ingeschreven bij de KvK onder nummer 27229138.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Animal Design voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.
Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Animal Design en de wederpartij.
Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Animal Design, waarbij in het kader van een door de Animal Design georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Aanbieding(en): Iedere vorm van aanbod gedaan door of namens Animal Design waaronder begrepen maar niet beperkt tot Offertes, prijsopgaven of onderwerpen.
Offerte(s): Een voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zijn kracht verliest door tijdsverloop of herroeping.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Animal Design.
Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een Bedrijf of beroep.
Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een Bedrijf of beroep.
Waardebon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt en/of de dienst wordt verricht.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Artikel 1. Werkingssfeer

1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, Offerte en Overeenkomst gesloten tussen Animal Design en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien Animal Design niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Animal Design in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Animal Design, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Animal Design en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

1.6 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Animal Design zijn overeengekomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en/of offertes

2.1 Aanbiedingen en/of Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

2.2 Aanbiedingen en/of Offertes zijn geldig voor de duur van 30 dagen.

2.3 Animal Design kan niet aan zijn aanbiedingen en/of Offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of Offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Animal Design niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/ of Offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6 Aanbiedingen en/of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of Offerte van Animal Design.

Artikel 4. Beëindiging overeenkomst

4.1 Animal Design en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

4.2 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement raakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te beëindigen.

4.3 Zowel Animal Design als de Wederpartij kan de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

Artikel 5. Wijziging overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Animal Design de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Animal Design zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Animal Design de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

5.4 Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Animal Design daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Animal Design proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

5.5 Animal Design zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Animal Design kunnen worden toegerekend.

5.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Animal Design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 6. Uitvoering overeenkomst

6.1 Animal Design zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

6.2 Animal Design heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6.3 De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoord te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Animal Design.
6.4 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Animal Design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 7. Prijzen en tarieven

7.1 De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

7.2 De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

7.3 Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Animal Design.

7.4 Van alle bijkomende kosten zal Animal Design tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Artikel 8. Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

8.1 Indien Animal Design bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Animal Design gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

8.2 Indien Animal Design het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

8.3 Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

− de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Animal Design rustende verplichting als gevolg van de wet;

− de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

− Animal Design alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

− bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

8.4 Animal Design zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Animal Design zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 9. Koop op afstand
9.1 Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 dagen te geschieden.
9.2 Ingeval van Koop op afstand heeft Animal Design het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
9.3 Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Animal Design geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.
9.4 Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Animal Design het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.
9.5 Indien Animal Design niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Animal Design geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Animal Design in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
9.6 De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door Animal Design geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.
9.7 Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.
9.8 Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Animal Design heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
9.9 Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Animal Design uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
9.10 Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Animal Design de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Animal Design uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Animal Design en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Animal Design. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.
9.11 Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
– producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Animal Design geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
– verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
– producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
– producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
– producten van persoonlijke aard;
– producten op maat gemaakt.

Artikel 10. Betaling

10.1 Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Animal Design aangewezen bankrekening, in contanten via een betaalverzoek of met een pinapparaat op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

10.2 Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

10.3 Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Animal Design aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

10.4 De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

10.5 Animal Design en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

10.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10.7 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

10.8 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Animal Design en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Animal Design onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Waardebon

11.1 Een Waardebon kan alleen worden uitbesteed bij Animal Design.

11.2 De Wederpartij dient een Waardebon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies.

11.3 Staat er op een Waardebon geen datum dan is de bon voor altijd geldig.

11.4 Waardebonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.
11.5 De waarde van de Waardebon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de bestelling.
11.6 Een Waardebon kan 1x gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld retour indien uw bestelling een lagere

waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon. U krijgt een nieuwe bon voor het resterende bedrag. Het is wel mogelijk om meerdere waardebonnen te combineren in 1 bestelling.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Alle door Animal Design in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Animal Design totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

12.2 Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Artikel 13. Opschorting

13.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Animal Design het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

13.2 Voorts is Animal Design bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

− na het sluiten van de Overeenkomst Animal Design omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

− de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

− zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Animal Design kan worden gevergd.

13.3 Animal Design behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Een tekortkoming kan niet aan Animal Design of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

14.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Animal Design geen invloed kan uitoefenen en waardoor Animal Design niet in staat is de verplichtingen na te komen.

14.3 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, evenals elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Animal Design in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.
14.4 Animal Design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Animal Design zijn verbintenis had moeten nakomen. ( te denken valt hier aan weersomstandigheden.)
14.5 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
14.6 Zowel Animal Design als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
14.7 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Animal Design zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
14.8 Indien Animal Design ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Animal Design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
14.9 Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Animal Design is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Animal Design.

15.2 Animal Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij.

15.3 In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan als gevolg van artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

15.4 Animal Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Animal Design is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Animal Design kenbaar behoorde te zijn.

15.5 Animal Design is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

15.6 Indien Animal Design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Animal Design beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Animal Design aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Animal Design overeenkomstig de verzekering draagt.
15.7 De Wederpartij dient de schade waarvoor Animal Design aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Animal Design te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
15.8 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Animal Design vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
15.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Animal Design.

Artikel 16. Auteursrecht en intellectuele eigendom

16.1 Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Animal Design.

16.2 Animal Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

16.3 Animal Design behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 17. In breuk op auteursrecht

17.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Animal Design.

17.2 Bij inbreuk komt Animal Design een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Animal Design gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 18. Privacy

18.1 De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Animal Design verstrekt, zal Animal Design zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Zie ook de privacy verklaring

18.2 Animal Design mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

18.3 Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Animal Design gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Animal Design zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Animal Design niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

18.4 De Wederpartij gaat akkoord dat Animal Design de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

18.5 Animal Design behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 19. Wijziging algemene voorwaarden

19.1 Animal Design heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

19.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
19.3 Animal Design zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
19.4 De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
19.5 Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden. Animal Design heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
19.6 Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

20.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Animal Design partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

20.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Animal Design  en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 21. Klachtenregeling

21.1 Indien de Wederpartij een klacht heeft over het Product kan de Wederpartij per e-mail aan Animal Design een klacht indienen.

21.2 Klachten over het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken/producten aan Animal Design te worden gemeld. Animal Design heeft het recht om binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor het afgekeurde werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

21.3 Animal Design behandelt alle klachten vertrouwelijk.

21.4 Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Animal Design de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer Animal Design de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

21.5 Animal Design zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

21.6 Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen.

Artikel 22. Annulering

22.1 De Wederpartij heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

22.2 In geval van annulering is de Wederpartij het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Wederpartij is verplicht bij annulering van:

– 2 werkdagen voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen;

– 4 werkdagen voor aanvang 75 % van het Honorarium te voldoen;

– 1 week voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;

– 2 weken voor aanvang 25 % van het Honorarium te voldoen;

– 1 maand voor aanvang 10% van het Honorarium te voldoen;

22.3 In geval van overmacht is de Wederpartij is niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.

Artikel 23. Licentie

23.1 Yvonne van Leeuwen is als fotograaf/eigenaar van Animal Design bevoegd om licenties te verlenen.

23.2 Toestemming voor gebruik van een foto door de Wederpartij zal Animal Design schriftelijk verlenen in de vorm van een licentie.

23.3 Indien Animal Design een licentie verleent, legt Animal Design de omvang van de licentie vast in een licentieovereenkomst.

23.4 Indien Animal Design de omvang van de licentie niet vastlegt, geldt dat de omvang van de licentie het recht tot éénmalig gebruik en in ongewijzigde vorm omvat.

23.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan om de licentie over te dragen of op enige wijze, door te verkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.

23.6 Indien door Animal Design toestemming is verleend voor beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt worden na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.